دڵنیایی جۆری

ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت ئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێتئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێتئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێتئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێتئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێتئەم نوسینە تەنها بۆ تێستە پێویستە تێکستی ڕاستی لە جێگە دابنرێت